Home / การชำระเงิน

การชำระเงิน

การชำระเงิน

หมายเหตุ   กรุณาแฟกซ์เอกสารการโอนมาที่ Fax. 0-2328-0885   หรืออีเมล์ sarenkarnpim@gmail.com

 

3. ชำระเป็นเงินสด

สามารถชำระกับเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ต้องมีใบเสร็จจากทางบริษัทฯทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อโดยตรงได้ที่ฝ่ายบัญชี หรือฝ่ายการตลาด

4. เช็คเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค

ระบุชื่อ บริษัท ซาเร็นการพิมพ์ จำกัด

*** อื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

Top
error: Content is protected !!